Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Release Your Health Sweden AB (”Release Co”) kommer att behandla dina personuppgifter när du köper behandlingar eller produkter från oss eller annars kontaktar oss. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt sätt av oss och du kan när som helst kontakta oss om du har några frågor kring dina personuppgifter genom att maila oss på info@releaseco.com.

1. Personuppgifter vi behandlar om dig, varför samt med vilken laglig grund

Release Co samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du genomgår en behandling hos oss, köper våra produkter eller annars kontaktar oss.

Vi behandlar nedan listade personuppgifter för följande syften och lagliga grunder:

 • För att tillhandahålla dig den behandling du beställt av oss.

  • Kontoinformation
   För att kunna boka tid hos oss behöver du på vår hemsida ange e-postadress, lösenord, telefonnummer, namn, personnummer, samt postadress. Denna behandling stödjer vi på vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en säker och smidig bokningsprocess.

  • Hälsodeklaration
   För att vi ska kunna administrera och tillhandahålla den behandling du har bokat hos oss behöver du först fylla i en hälsodeklaration. Denna behandling är nödvändig för att vi som registrerade vårdgivare ska kunna efterleva våra rättsliga skyldigheter enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen som är tillämplig.

  • Journalförda uppgifter
   Då vi är en registrerad vårdgivare kommer vi att föra en patientjournal om dig baserad på din hälsodeklaration, kopplat till de behandlingar du gör hos oss. Denna behandling är nödvändig för att vi som registrerade vårdgivare ska kunna efterleva våra rättsliga skyldigheter enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen.

  • Betalningsinformation.
   I vårt berättigade intresse av att kunna ta betalt för våra tjänster och produkter samlar vi in betaluppgifter.

 • För att kunna kommunicera med dig och tillhandahålla support. De kontaktuppgifter du tillhandahåller oss samt den information du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du annars tillhandahåller oss genom kommunikation behandlas för och med vårt berättigade intresse av att kunna kommunicera vid dig.


  Kontaktar du oss för supportärenden behandlar vi även, efter behov, relevanta omständigheter, tidpunkt du kontaktade oss samt annan väsentlig information vi behöver i det enskilda fallet för att kunna assistera och hantera ärendet såsom enhetsinformation. Den behandling som görs är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig antingen inom ramen för ett avtal vi ingått med dig eller för våra berättigade intressen, bl.a. vårt intresse av att våra tjänster och produkter ska fungera felfritt och av att effektivt kommunicera med dig.


  För kundundersökningar. Dina kontaktuppgifter kan användas för att kontakta dig angående kundundersökningar, t.ex. för att höra dina tankar om oss och våra tjänster och produkter. Därmed kan vi, i vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter och tjänster när du är tidigare kund hos oss, höra av oss till dig med en fråga om deltagande.


  Det är dock frivilligt att svara på kundundersökningar och för det fall personuppgifter förekommer i den information som samlas in från kundundersökningar, behandlar vi dessa personuppgifter med ditt samtycke.

  • Skicka påminnelser om bokad tid. Om du ger ditt medgivande, skickar vi en påminnelse om bokad tid till dig.

  • För att marknadsföra oss och våra tjänster. För det fall du godkänner det kommer vi även att skicka marknadsföring, närmare bestämt nyhetsbrev till dig om våra produkter och tjänster. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke och du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att använda dig av den länk vi tillhandahåller dig i vårt meddelande eller annars kontakta oss.

  • För att utveckla och förbättra de tjänster och produkter vi erbjuder. Dina personuppgifter kommer att användas för att skapa statistik i aggregerad form, vilket innebär att uppgifterna inte längre kan identifiera dig som individ, som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra de tjänster och produkter vi erbjuder. Behandlingen sker med stöd av berättigade intressen, bl.a. vårt intresse av att kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.

  • För att följa lagar. Release Co är skyldiga att följa svensk lag. Det innebär att dina personuppgifter kommer attbehandlasi den utsträckning som krävs enligt lag eller andra rättsliga förpliktelser. Utöver nämna förpliktelser under hälso- och sjukvårdslagstiftning innefattar det bl.a. vår skyldighet att spara relevant information för vår bokföring i enlighet med bokföringslagen.

  • För att skydda oss, dig och andra. Vi kan behandla dina personuppgifter om det behövs för att försvara eller göra gällande våra, dina eller andras juridiska rättigheter, affärsintressen eller andra berättigade intressen. Det kan t.ex. behövas om du eller någon annan riktar krav mot oss. Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt för andra berättigade intressen, såsom vårt intresse av att kunna försvara oss mot eller göra gällande rättsliga anspråk.

  • I samband med en företagsöverlåtelse. I det fall vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget kan dina personuppgifter delas eller överföras till parter som är involverade i transaktionen. Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet.

2. Hur dina uppgifter samlas in

Uppgifter som du lämnar till oss. De uppgifter vi samlar in från dig är typiskt sett den information du tillhandahåller oss i samband med registrering av konto och kommunikation med oss.

Uppgifter som samlas in på andra sätt. När du besöker vår hemsida samlas enhetsinformation in från din enhet med hjälp av cookies och liknande tekniker som pixeltaggar. Du kan läsa mer om vår användning av cookies i vår cookiepolicy som du finner på vår hemsida.

3. Hur dina uppgifter delas med andra

Vi behöver, för vissa ändamål, dela dina personuppgifter med andra pålitliga personer och företag:

 1. Personer som arbetar hos oss eller för oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos eller för Release Co, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

 2. Tjänsteleverantörer. Vi använder följande leverantörer som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter:

  • iZettle (som är självständigt personuppgiftsansvariga för den information de behandlar om dig när du betalar, se deras integritetspolicy här)

  • Betalningsinstitut såsom Swish och aktuella banker.

  • Leverantörer av e-postsystem och e-posttjänster.

  • Tillhandahållare av IT-tjänster, plattformar och servrar för vår hemsida och bokningssystem.

  • Myndigheter och i rättsliga sammanhang. Dina personuppgifter kan ibland behöva delas med myndigheter, domstolar och andra parter. T.ex. om det krävs till följd av lag, i samband med en rättslig process eller för att besvara en begäran från tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter.

  • Företagsöverlåtelse. Det kan hända att vi, av strategiska eller affärsmässiga skäl, i framtiden beslutar att sälja eller överföra hela eller delar av bolaget. Som ett led i en sådan transaktion kan dina personuppgifter behövas delas med eller överföras till parter som är involverade i processen.

4. Behandling utanför EU/EES

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock ibland behöva överföras till företag utanför EU/EES när vi använder oss av en tjänsteleverantör med säte eller server utanför EU/EES.

Du bör känna till att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EES, som ibland kan innebära ett sämre skydd. Vi väljer dock alltid våra tjänsteleverantörer med omsorg och vidtar nödvändiga åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter alltid erbjuds en adekvat skyddsnivå i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa åtgärder inkluderar att vi ingår EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller säkerställer att tjänsteleverantörer befinner sig i ett land som EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå alternativt att företaget, om det befinner sig i USA, är anslutet till Privacy Shield.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring tillämpliga skyddsåtgärder.

5. Så länge sparas dina uppgifter

Release Co sparar din patientjournal i 10 år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen. Detta gör vi för att uppfylla den hälso- och sjukvårdslagstiftning som vi omfattas av.

Personuppgifter som behandlas med ditt samtycke som laglig grund raderas om du återkallar ditt samtycke. Detta gäller exempelvis de uppgifter vi behandlar för att kunna skicka nyhetsbrev till dig. Notera att detta dock inte påverkar vår rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen.

Vi kontrollerar regelbundet behovet av att spara dina uppgifter, med hänsyn till tillämpliga lagkrav, och vi sparar personuppgifter enbart så länge det är motiverat för syftet med behandlingen varefter de raderas eller avidentifieras. Hur länge vi sparar dina personuppgifter beror på typ av uppgift. Samma uppgift kan ibland sparas för olika ändamål. T.ex. kan en uppgift sparas för att lagen kräver det, trots att den har gallrats bort och anonymiserats för andra syften.

Generellt sett sparas dina personuppgifter under tiden för vårt avtalsförhållande, med andra ord så länge det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla den behandling eller de produkter du köpt av oss.

6. Länkar till andra hemsidor

Hemsidan kan innehålla länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Besökare som följer en sådan länk bör kontrollera vilka villkor och policys som gäller för den aktuella hemsidan innan denne lämnar ut sina personuppgifter till den som tillhandahåller sidan. Release Co ansvarar under inga omständigheter för sådan hemsida som tillhör tredje part.

7. Dina rättigheter

 • Rätt att få information om och tillgång till din data. Du kan när som helst begära information om vi behandlar dina personuppgifter och hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. samt få en kopia av dina personuppgifter. Den första kopian du begär får du alltid gratis. Vid upprepade och orimliga förfrågningar om kopior kan vi dock komma att ta ut en administrativ avgift.

  Särskilt om din patientjournal. Du kan när som helst begära information om vilken åtkomst som förekommit till dina patientuppgifter då vi enligt lag registrerar den åtkomst som sker till din elektroniska patientjournal. Därutöver har du, om den sekretessprövning vi enligt lag måste utföra tillåter det, rätt att ta del av uppgifter från din patientjournal.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen och vi måste upphöra med behandlingen om vi inte kan visa att det finns tvingande berättigade skäl för fortsatt behandling. Du kan kontakta oss för att få mer information om de intresseavvägningar som har gjorts för de behandlingar som vi grundar på våra berättigade intressen.

  Särskilt om din patientjournal. Som huvudregel gäller att om patientdatalagen tillåter behandling av dina personuppgifter, t.ex. för journalföring, får vi behandla dessa personuppgifter även om du motsätter dig det.

 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att en uppgift om dig raderas om uppgiften inte längre är nödvändig för syftet som den samlades in eller på annat sätt behandlas för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgiften.


  Särskilt om din patientjournal. Uppgifter i en journalhandling får inte raderas utan ett beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Däremot har du rätt att ange att en uppgift i journalen är oriktig eller missvisande.

 • Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om dig rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.


  Särskilt om din patientjournal. Anser du att en uppgift i din journal är missvisande har du rätt att ange det till oss och få en anteckning tillförd till din journal, oavsett vad vi har för uppfattning i frågan.

 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har hanterats.

 • Rätt att återkalla ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till oss. Notera dock att det inte påverkar den behandling som utförts innan återkallelsen.

 • Rätt att flytta din data. Du har, i vissa fall, rätt att få ut de personuppgifter som vi behandlar om dig för att uppfylla vårt avtal med dig för att kunna överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndighet. Du har rätt att kontakta och lämna in klagomål hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på imy.se. Du kan även höra av dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot patientdatalagen och GDPR kan du ha rätt till skadestånd.

Om du begär att vi ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det påverka eller hindra viss användning av våra tjänster och produkter. Du bör även känna till att det kan finnas lagregler som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. T.ex. kan rättsliga skyldigheter hindra eller ge oss rätt att inte lämna ut, radera eller flytta delar av dina uppgifter.

8. Uppdateringar i policyn

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av vår integritetspolicy kommer alltid att finnas tillgänglig på hemsidan. Om några betydelsefulla ändringar görs kommer du att informeras om detta på hemsidan eller på annat lämpligt sätt.